Všeobecné obchodní podmínky

Společnost PLUTO sportuje s.r.o. se sídlem Kobližná 12, 602 00 Brno, identifikační číslo: 19335164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 134115 pro výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol. Dostupné na adrese https://www.plutosportuje.cz/.

1. Smluvní vztah

1.1. Smluvní vztah mezi PLUTO sportuje s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zákonným zástupcem) podepsané písemné přihlášky, potvrzené PLUTO sportuje s.r.o. a úhrady plné ceny kurzu. Předáním vyplněné a podepsané přihlášky zákazník potvrzuje uvedené všeobecné smluvní podmínky PLUTO sportuje s.r.o., bere je na vědomí a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se PLUTO sportuje s.r.o. zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci. 

2. Cena služeb a platební podmínky

2.1. Ceny jednotlivých služeb společnosti jsou sjednané dohodou mezi PLUTO sportuje s.r.o. a zákazníkem. Jsou u každého kurzu vždy uvedeny. Tyto ceny jsou cenami smluvními, které vycházejí z nabídky jednotlivých služeb. Zákazník cenu hradí vždy před zahájením kurzu v hotovosti nebo převodem na účet.

2.2. Případné slevy vyhlášené společností PLUTO sportuje s.r.o. po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny. V případě věkové slevy znamená například, že dítě do 15 let nesmí v průběhu akce dovršit 15. narozenin, obdobně platí pro jakýkoliv jiný věk.

2.3. PLUTO sportuje s.r.o. má právo na zaplacení ceny služeb ještě před jejich poskytováním. Cena je vždy v rozsahu celého kurzu. 

2.4. Omluvené absence na všech kurzech je možné nahradit v rámci příslušné aktivity v daném časovém úseku, kdy aktivita probíhá. Absence nebudou finančně kompenzovány. Absence se považuje za omluvenou, pokud potvrzena zástupcem PLUTO sportuje s.r.o., a to minimálně do 18:00 hod. dne předcházejícího před datem konání kurzu.

2.5. Platbu lze provést převodem na účet vedený u Raiffeisenbank na číslo: 2373709003/5500 dle informací z přihlášky. 

2.6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu kurzu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele služeb.

3. Stornovací podmínky

3.1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí výše stornopoplatku následujícím výčtem v závislosti na termínu zrušení akce (počet dnů přes zahájením akce).

Výše stornopoplatku v závislosti na termínu zrušení:

45 – 60 dnů………………………….30 % z ceny akce
31 – 44 dnů………………………… 50 % z ceny akce
15 – 30 dnů………………………… 70 % z ceny akce
1 – 14 dnů…………………………...90 % z ceny akce
v den zahájení akce……………100 % z ceny akce

  • V případě sportovních příměstských táborů je záloha 1600 Kč nevratná!

3.2. Storno poplatky nebudou účtovány v případě, zajistí-li účastník kurzu za sebe náhradu. 

3.3. In-line bruslení 

  • zrušení nejméně 8 dní před termínem – storno 0% z uhrazené platby
  • zrušení 7 a méně dní před termínem – storno 50% z uhrazené platby

Uhrazená platba bude vrácena v plné výši při zrušení výuky ze strany pořadatele, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení o zrušení.

4. Práva a povinnosti zákazníka 

4.1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých do programu a ceny akce, být obeznámen s případnými změnami programu (jež mohou nastat například vinou špatného počasí), rozsahu služeb, ceny či termínu.  

4.2. Zákazník má právo na reklamaci vad poskytnutých služeb včetně práva na jejich odstranění, náhradní poskytnutí nové služby nebo na slevu poskytnuté služby v souladu s reklamačním řádem.

4.3. Zákazník má právo písemně oznámit PLUTO sportuje s.r.o. účast jiné osoby na akci místo jako náhradníka. V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s obsahem smluvního vztahu a splňuje všechny podmínky k účasti na akci. Toto oznámení musí být doručeno PLUTO sportuje s.r.o. nejpozději však 2 dny před akcí.

4.4. Mezi další práva zákazníka patří právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené v přihlášce a v dalších listinách před nepovolanými osobami v souladu s platnou právní úpravou.

4.5. Zákazník je povinen pravdivě a plně vyplnit přihlášku dítěte nebo svoji v případě in-line bruslení dospělých. 

4.6. Zákazník je povinen zaplatit předem sjednanou cenu akce a prokázat se kontrolním dokladem o zaplacení. 

4.7. Účastník kurzu je povinen řídit se pokyny PLUTO sportuje s.r.o. a ústními pokyny instruktora a dodržovat stanovený program akce. Zároveň platí, že zákazník se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zákazník, který by svým jednáním ohrožoval nebo narušoval program akce, nebo narušil právní předpisy ČR, může být vyloučen z akce. To znamená, že ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je tento účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku jeho vyloučení z akce.

4.8. Zároveň je účastník kurzu povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku PLUTO sportuje s r.o. nebo jiných sportovních zařízení či ostatního majetku. Rovněž nesmí ohrožovat zdraví ostatních zákazníků.

5. Práva a povinnosti PLUTO sportuje s.r.o.

5.1. Je-li PLUTO sportuje s.r.o. nucena z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy, anebo akci zrušit. Příslušný návrh změny, a to včetně uvedení nové ceny či zrušení akce, oznámí PLUTO sportuje s.r.o. zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Ten pokud neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do sedmi dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.

5.2. Poskytovatel je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu akce. Při tom je povinen zachovat zaměření akce a poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu, jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb.

5.3. PLUTO sportuje s.r.o. má právo zrušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, tzv. vyšší moc (např. živelné pohromy, občanské války, místní nepokoje atd.), kdykoliv v průběhu akce. Při zrušení během akce se zákazníkům vrací pouze úhrada za nerealizované výdaje. Případné vyšší náklady související s těmito mimořádnými událostmi hradí zákazník.

5.4. PLUTO sportuje s.r.o. neručí za majetek zákazníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže. Přesto tým poskytovatele vyvine maximální úsilí, aby rizika krádeže co nejvíce eliminoval.

6. Reklamační řád

6.1. Při nesplnění povinností PLUTO sportuje s.r.o. vyplývajících ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u instruktora nebo jiné určené osoby a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, nejpozději však do 7 dnů od proběhlé skutečnosti, jinak toto právo zaniká.

6.2. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti PLUTO sportuje s.r.o., jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

7. Odpovědnost za škodu 

7.1. PLUTO sportuje s.r.o. neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila a kterou nezavinili ani jiní poskytovatelé služeb poskytovaných v rámci akcí a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

8. Pojištění 

8.1. V ceně kurzu a ostatních služeb PLUTO sportuje s.r.o. není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. PLUTO sportuje s.r.o. však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci jednotlivých kurzů z webového rozhraní nebo v tištěné podobě) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebude poskytovatel bez předchozího souhlasu zákazníka předávat třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se zákazník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a PLUTO sportuje s.r.o. Zákazník souhlasí se změnou některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuálně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 5. 2023.